Vývoj elektroniky

Produkty

Podpora a zájmová sekce

Netkané textilie

 • Kontakt
 • Stejnosměrný elektroměr - DC elektroměry

  Elektroměr pro stejnosměrné systémy (FVE - fotovoltaické ostrovní systémy, akumulátorové systémy, palivové články, elektrickou trakci)
  Popis zařízení

  Nabízíme zakázkovou výrobu elektroměrů pro stejnosměrné systémy ve třídě přesnosti, odpovídající TP 0,5 S střídavých elektroměrů.

  Elektroměry jsou svými vlastnostmi vhodné pro využití v následujících oborech:

  • měření výroby solárních systémů (FVE), zejména v ostrovních systémech (kalibrace ČMI Brno),
  • měření v akumulátorových zařízeních (zejména v obousměrné variantě),
  • měření v obvodech elektrické trakce (v obousměrné variantě i pro zařízení s rekuperací),
  • měření výkonu a spotřeby dalších stejnosměrných systémů (např. palivových článků, telekomunikačních systémů 48 V apod.).

  Provedení elektroměru

  Zařízení se vyrábí v provedení na DIN lištu v plombovatelném pouzdře o šířce 5 modulů. Na čelním panelu zařízení je umístěno elektromechanické počítadlo a signalizační LED dioda stavu přístroje. Standardní přesnost přístroje odpovídá TP 0,5.

  Při projektování zařízení s elektroměrem je nutné zvážit požadavky na napěťové a proudové rozsahy, napájení zařízení a potřebnou přesnost.

  Typové označení přístroje je podle zvolených rozsahů a variant provedení STELM 12-UIKX, kde alfanumerické údaje U, I, K a X volíme podle následujících tabulek.

  Napěťové rozsahy

  Potřebný napěťový rozsah je určen rozmezím napětí, vyskytujících se v měřené síti. Zvláště u fotovoltaických aplikací je nutné uvážit i maximální napětí v systému bez zátěže.

  U některých aplikací je užíváno napájení přístroje z měřeného napětí stejně, jako je zvykem u střídavých přístrojů. Toto řešení má kromě výhody úspory samostatného napájecího zdroje i pro některé aplikace významnou nevýhodu: existuje dolní hranice napětí v systému, daná vlastnostmi napájecího zdroje elektroměru, a při poklesu napětí pod tuto hranici měření neběží. S tímto problémem se setkáme například u měření spotřeby fotovoltaickými zařízeními napájených topných těles, kdy za slabého osvětlení poklesne napětí v systému např. na 40 V z jmenovitých 300 V, nicméně panely stále předávají měřitelný výkon a je škoda jej elektroměrem nenačítat. V takovém případě poté používáme přístroje s odděleným napájecím zdrojem, schopné měřit od nulového vstupního napětí.

  Provedení přístroje s odděleným napájecím zdrojem má dvě varianty: s přímým měřením napětí, kdy měřená napětí přivádíme přímo na svorky přístroje, a variantu s nepřímým měřením napětí, kdy se pro měření napětí využívá externí izolační převodník napětí. Rozsah měření je poté určen vstupním rozsahem tohoto izolačního převodníku; izolační převodník můžeme dodat nebo je možné užít jakýkoliv běžně dostupný typ.

  Připojený (oddělený) napájecí zdroj je samozřejmě galvaniky oddělen od měřících i komunikačních svorek přístroje.

  Typový kód napětí
  (písmeno U v typu
  přístroje)
  Napěťový rozsah měřeníNapájení přístroje
  A9 - 36 Vz měřeného napětí
  T18 - 75 Vz měřeného napětí
  V40 - 100 V (po dohodě 25 - 100 V)z měřeného napětí
  F60 - 150 Vz měřeného napětí
  S125 - 360 Vz měřeného napětí
  00 - 750 V přímooddělený napájecí zdroj (9 - 36 V)
  10 - 750 V přímooddělený napájecí zdroj (18 - 75 V)
  20 - 50 kV (nepřímé 0 - 5 V)oddělený napájecí zdroj (18 - 75 V)
  30 - 50 kV (nepřímé 0 - 10 V)oddělený napájecí zdroj (18 - 75 V)
  Proudové rozsahy

  Elektroměry jsou konstruovány pro připojení vnějšího bočníku. Standardně dodáváme německé bočníky Weigel TP 0,5 s cejchem na výchozí přesnost odporu bočníku odpovídající TP 0,2 - tyto bočníky jsou v ceně přístroje. Úbytek napětí na bočníku je při jeho plném proudovém zatížení 0,1 V, tedy při proudu 100 A vzniká na bočníku ztráta 10 W.

  Mezi přístroj a bočník vřazujeme ochranné DC pojistky, které jsou rovněž součástí dodávky přístroje.

  Pro speciální případy je dodat přístroj pro nepřímé měření proudu přes externí izolační převodník, což se užívá zejména ve vysokonapěťových aplikacích. Dalším případem, kdy se užívá tento typ přístroje, je měření s bezkontaktními DC transducery, které za cenu výrazně vyšší ceny a nižší přesnosti umožňují bezeztrátové měření proudu (nedochází k tepelné ztrátě na bočníku).

  Typový kód proudu
  (písmeno I v
  typu přístroje)
  Proudový rozsah měřeníTyp měření
  00 - 15 Apřímé (bočník souč. dodávky)
  10 - 25 Apřímé (bočník souč. dodávky)
  20 - 60 Apřímé (bočník souč. dodávky)
  30 - 150 Apřímé (bočník souč. dodávky)
  40 - 250 Apřímé (bočník souč. dodávky)
  50 - 400 Apřímé (bočník souč. dodávky)
  *vyšší rozsahy podle dohodypřímé (bočník souč. dodávky)
  P0 - 50 kA (nepřímé 0 - 5 V)nepřímé
  D0 - 50 kA (nepřímé 0 - 10 V)nepřímé
  Komunikace

  Přístroj je v základním provedení vybaven pouze impulsním (tzv. S0) výstupem. Jde o galvanicky oddělený výstup typu otevřený kolektor, který vydává počet impulsů odpovídající měřené energii; převodní konstanta je uvedena na štítku přístroje a je např. 1000 imp/kWh.

  Pro pokročilejší systémy nabízíme provedení přístroje s komunikačním modulem MODBUS-RTU nebo s komunikačním modulem RS-485/ASCII.

  Oba komunikační moduly umožňují přenos hodnot napětí, proudu, výkonu a nasčítané energie od náběhu napájení elektroměru. Oba typy komunikačních modulů využívají sběrnici RS-485 a jsou galvanicky oddělené. Komunikační modul MODBUS-RTU pracuje se standardní sběrnicí MODBUS-RTU, na níž je možné připojit až 32 elektroměrů; komunikační modul RS-485/ASCII je určen pro systémy s jediným elektroměrem - tento modul přenáší data ve formě čárkou resp. středníkem oddělených datových polí, čitelných v běžném terminálu. Tento datový výstup je také užit pro koordinaci s regulátorem zátěže pro fotovoltaiku.

  Typový kód komunikačních
  schopností (písmeno K
  v typu přístroje)
  Komunikační schopnosti
  0pouze impulsní S0 výstup
  1RS-485/ASCII + impulsní S0 výstup
  2MODBUS-RTU + impulsní S0 výstup
  Speciální provedení

  Písmeno X v typovém označení přístroje STELM-UIKX nahrazujeme seznamem speciálních úprav podle následující tabulky:

  Typový kód speciálních
  provedení (písmeno X
  v typu přístroje)
  Význam
  Ckalibrace přístroje (ČMI Brno)
  Bprovedení pro provoz v obou polaritách proudu. Toto provedení je vhodné pro měření na akumulátorových zařízeních nebo na zařízeních s rekuperací (elektrická trakce, tramvaje).
  Uprovedení pro provoz v obou polaritách napětí
  Qprovedení pro provoz v obou polaritách napětí i proudu (u AC sítí užíváme výraz čtyřkvadrantový elektroměr)
  Nv souladu s normami pro střídavé přístroje se měření zastavuje, pokud odebíraný proud nedostahuje 1/1000 jmenovitého proudu elektroměru. Provedení "N" má tuto funkci vypnutou.
  Skalibrace na přesnost TP 2,5 namísto (standardně dodávané) TP 0,5
  Mbočník zapojen v záporném póle namísto kladného
  Kalibrace

  Vzhledem k tomu, že v současné době (2011) neexistuje harmonizovaná norma pro stejnosměrné elektroměry, není možné při legalizaci měření pro fakturační účely postupovat stejně jako u přístrojů střídavých, kdy se provádí předepsaná typová a kusová zkouška přístroje: neexistují normativní podklady, jak tyto zkoušky provádět. Naše přístroje de facto kopírují normy pro přístroje střídavé (TP 0,5 S) a Český metrologický institut (státní orgán) je schopen pro tyto přístroje vytvořit kalibrační list, tedy informaci o ověření přesnosti měření přístrojem. Pokud je nám známo, s touto výbavou jsou přístroje v současné legislativní situaci běžně užívány i pro fakturační účely (zejm. v sektoru fotovoltaiky).

  Ceník

  Pro měření v obvodech od 9 do 72 V zvažte levnější a méně přesný typ: převodník DCSEL. Pozor: tento typ není možné opatřit kalibrací ČMI.


  Typový kód proudu 0 1 2 3 4 5 P nebo D

  Proudový rozsah měření 0 – 10 A 0 – 25 A 0 – 60 A 0 – 150 A 0 – 250 A 0 – 400 A nepřímé měř.
  Typový kód napětí Napěťový rozsah měření Nap. přístroje vyšší proudové rozsahy prosím poptejte
  A 9 - 36 V z měřeného napětí 8 300 Kč 8 800 Kč 9 300 Kč 9 700 Kč 12 300 Kč 14 300 Kč 7 000 Kč
  T 18 - 75 V z měřeného napětí 8 200 Kč 8 700 Kč 9 200 Kč 9 600 Kč 12 200 Kč 14 200 Kč 6 900 Kč
  V 40 - 100 V
  (po dohodě 25 - 100 V)
  z měřeného napětí 8 400 Kč 8 900 Kč 9 400 Kč 9 800 Kč 12 400 Kč 14 400 Kč 7 100 Kč
  F 60 - 150 V z měřeného napětí 11 200 Kč 11 700 Kč 12 200 Kč 12 600 Kč 15 200 Kč 17 200 Kč 9 900 Kč
  S 125 - 360 V z měřeného napětí 10 200 Kč 10 700 Kč 11 200 Kč 11 600 Kč 14 200 Kč 16 200 Kč 8 900 Kč
  0 0 - 350 V přímo (0 - 750 V přímo: příplatek 2700 Kč) oddělený napájecí zdroj (9 - 36 V) 8 300 Kč 8 800 Kč 9 300 Kč 9 700 Kč 12 300 Kč 14 300 Kč 7 000 Kč
  1 0 - 350 V přímo (0 - 750 V přímo: příplatek 2700 Kč) oddělený napájecí zdroj (18 - 75 V) 8 200 Kč 8 700 Kč 9 200 Kč 9 600 Kč 12 200 Kč 14 200 Kč 6 900 Kč
  2,3 nepřímé oddělený napájecí zdroj (18 - 75 V) 7 900 Kč 8 400 Kč 8 900 Kč 9 300 Kč 11 900 Kč 13 900 Kč 6 600 Kč


  Příplatky:
  Typový kód komunikace
  Typový kód speciálních provedení
  0 imp. výstup S0 0 Kč
  C kalibrace přístroje (ČMI Brno) 3 000 Kč
  1 S0 + RS-485/ASCII 2 100 Kč
  B provedení pro provoz v obou polaritách proudu. Toto provedení je vhodné pro měření na akumulátorových zařízeních nebo na zařízeních s rekuperací (elektrická trakce, tramvaje). 2 900 Kč
  2 S0 + MODBUS-RTU 4 000 Kč
  U provedení pro provoz v obou polaritách napětí 1 780 Kč
  Q provedení pro provoz v obou polaritách napětí i proudu (u AC sítí užíváme výraz čtyřkvadrantový elektroměr) 4 680 Kč
  N v souladu s normami pro střídavé přístroje se měření zastavuje, pokud odebíraný proud nedostahuje 1/1000 jmenovitého proudu elektroměru. Provedení "N" má tuto funkci vypnutou. 0 Kč
  S nižší přesnost (TP 2,5) namísto (standardně dodávané) TP 0,5 -800 Kč
  M bočník zařazen do záporného pólu namísto kladného 1 200 Kč

  Dodací termíny 2 - 4 týdny podle typu, při kalibraci počítejte s prodloužením dodacího termínu o cca. 10 dnů.

  Množstevní slevy:
  3 ks nebo více od jednoho typu : sleva 10 %
  10 ks nebo více od jednoho typu : sleva 25 %
  30 ks nebo více od jednoho typu : dohodou

  Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  Další informace

  Některé další informace - zejména rozměry přístroje a bočníků jsou uvedeny spolu s příkladem kalibračního listu (ČMI Brno) v nabídkovém listu elektroměrů.

  Příklady použití

  Ve schématu uvádíme základní zapojení elektroměru včetně jednoduchého zapojení s regulátorem zátěže pro fotovoltaiku.

  Ke stažení
  Jméno souboru Popis Velikost Datum